Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса (ПГР)

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса (ПГР)

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: 6. семестар

Циљ предмета: Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавања. Обука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима.

Исход предмета: Потврђивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима.

Садржај предмета:

Садржај стручне праксе

  • Упознавање са рудником и постројењима.
  • Упознавање са технолошким процесима.
  • Упознавање са мерама заштите.
  • Упознава са утицајем на животну средину.
  • Упознавање са организацијом рада свих служби и др.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

  • Упознавање са процесом у радној организацији.
  • Упознавање са практичним проблемима.
  • Решавање практичних проблема.
  • Самостална израда и одбрана дневника.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Одбрана дневника 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност 30
Израда дневника праксе 40

Додатни услови оцењивања: -