Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Техничка својства стенског материјала

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка својства стенског материјала

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Механика стена и тла

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са техничким особинама стенстенског материјала, односно понашањем истог под дејством човечије активности.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних техничких својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Слушаоци ће проучити техничка својства стена и тла, битна за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања техничких особина, како лабораторијски тако и на терену. Посебно ће се упознати са методама проучавања појединих отпора, као и других техничких својстава техничких особина, како лабораторијски тако и на терену, које представљају основу за пројектовање рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, рударске механизације.

Практична настава
Изучиће се основне класификације стена према техничким својствима. Приказаће се методе за одређивање отпора према растресању, дробљењу, бушењу, копању стенског материјала. Анализираће се методе корелације појединих физичко-механичких својстава са вредностима отпора према резању. Приказаће се методе за испитивање лепљивости, тврдоће, жилавост, отпора према бушењу, минирању, абразије и абразивност стенског материјала.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  4. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  5. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -