Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Организација градње

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Организација градње

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са могућим начинима организације подземне градње користећи научне методе већ постигнуте у свету и код нас. Упознавање са економиком пословања предузећа у целини, а посебно приликом израде подземних објеката.

Исход предмета: Оспособљавање студената за пројектовање, предмер и предрачун радова, организацију радова на градилишту, уз поштовање важеће законске регулативе, заштите и безбедности на раду.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Развој организације рада, Производни фактори и њихов утицај на производњу, Припрема процеса градње, Организација извођења радова на градилишту, Оперативна истраживања. Методе планирања, Пројектовање организације градње, Припремни радови, Законска регулатива, Организација руковођења и управљања, Економика градње.

Практична настава
Уводне вежбе, Избор оптималне механизације, Прорачун расположивости, Мрежно планирање, Ортогонални планови, Линеарно програмирање, Нормативи и нормирање, Предмер и предрачун радова, Организација израде хоризонтаалних просторија, Оргаизрација израде вертикалних просторија, Посета градилишту.

Литература:

  1. 1. Митић Р.: Изградња и реконструкција инвестиционих објеката
  2. 2. Живковић М.: Организација градилишта
  3. 3. Живановић В., Ковачевић С.: Организација рударске производње
  4. 4. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова
  5. 5. Ставрић и остали: Економика предузећа

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, рачунске вежбе, посета пројектном бироу и посета објектима у изградњи.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -