Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Подземни инфраструктурни објекти

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Подземни инфраструктурни објекти

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов:

Циљ предмета: Стицање теоретских и практична знања потребних за успешну градњу објеката под земљом, уз уважавање основних принципа међусобне Условљености: радна средина- намена, облик и величина просторије- подграда- време трајања.

Исход предмета: Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних инфраструктурних објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса. Увод, историјат и подела; Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Практична настава
Садржај курса. Увод, Историјат и подела; Класификације, Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Литература:

  1. B.N. Whitacker, R C Frith, 1990, Tunneling, UK
  2. Јовановић Петар, (1983): Димензионисање јамских просторија, РГФ, Београд
  3. Јовановић Петар, (1990): Израда јамских просторија, РГФ, Београд
  4. Јовановић Петар, (1978): Израда јамских просторија великог профила, ГК, Београд
  5. Јовановић Петар, (1994): Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 10
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -