Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Подградни материјали

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Подградни материјали

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положени предмети: Технологија материјала, Методе израде подземних просторија и Подграђивање.

Циљ предмета: Упознавање са карактеристичним својствима подградних материјала и предвиђање њиховог понашања у различитим условима експлоатације. Добијена знања омогућују избор материјала за одређену подградну конструкцију, проверу квалитета и трајности материјала у различитим радним срединама рударских просторија. Истраживања у правцу освајања нових подградних материјала и побољшања особина конвенционалних материјала.

Исход предмета: Добијена знања омогућују избор и проверу квалитета материјала за одређену подградну конструкцију. Примену теоријских знања за пројектовање, димензионисање и проверу трајности материјала у различитим радним срединама рударских и других подземних просторија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса изучавају се класични и савремени материјали за израду разних врста подграда за обезбеђење подземних рударских просторија. Од класичних материјала изучавају се: дрвена, челична и армирано-бетонска подграда, а од савремених материјала: конструкционе термостабилне плас масе, епоксидне смоле за учвршћивање сидара, синтетичке смоле као елемент двослојне подграде, полимерни влакнасти композити и др. Особине, начин производње и трајност подградних материјала су од изузетне важности за стабилност подземних просторија. Примена теоријских знања на прорачуне корисне за индустријске сврхе.

Практична настава
Испитивање особина челика, дрвета, камених агрегата цемента и бетона. Упознавање са карактеристикама плас маса и композитних материјала.

Литература:

  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић Н., 2009: Материјали у рударствуи, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд.
  4. Стандарди из ове области, проспекти произвођача, остала доступна литература
  5. Сајтови произвођача, остале информације са интернета

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, вежбе на факултетском руднику, рачунске вежбе, самосталне презентације студената и израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -