Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Вентилација рудника

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Вентилација рудника

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Математика 2, Термодинамика

Циљ предмета: Упознавање са основим законима и принципима вентилације рудника са подземном експлоатацијом као и са објектима и опремом за вентилацију рудника. Упознавање са опремом за контролу вентилационих параметара. Стицање практичних и теоријских знања везаних за пројектовање сепаратног проветравања подземних просторија и проветравање рудничких вентилационих система.

Исход предмета: Обученост за планирање и пројектовање система вентилације рудника са подземном експлоатацијом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Руднички ваздух. Климатске прилике у рудницима. Основни закони рудничке аеродинамике. Природна депресија. Вентилациони системи у рудницима. Решавање система развођења ваздуха применом рачунара. Губици ваздушне струје. Рад главних вентилатора и услови њихове експлоатације. Регулисање расподеле ваздуха у вентилационој мрежи. Основи рудничке гасодинамике. Сепаратно проветравање. Пројектовање вентилације рудника. Вентилација у условима пожара.

Практична настава
Инструменти за мерење вентилационих параметара. Прорачун сложених система развођења ваздуха. Прорачун природне депресије. Димензионисање система за сепаратно проветравање рударских просторија у фази израде. Пројекат вентиалције јаме. Примена софтверских пакета за пројектовање вентилације рудника.

Литература:

  1. Hartman, H.L., et al., editors (1997 )Mine Ventilation and Air Conditioning, 3rd edition, , John Wiley and Sons.
  2. Malcolm McPherson, M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Chapman and Hall.
  3. Јовичић В. (1989) Вентилација рудника, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет.
  4. Лилић Н., Станковић Р., Обрадовић И. (2000) Хибридни систем за планирање и анализу вентилације рудника, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, ISBN 86-7352-047-9.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -