Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Методе израде подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе израде подземних просторија

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и теоријска и практична обука са једном од фундаменталних дисциплина из области подземне експлоатације минералних сировина. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде и начин осигурања подземних просторија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Општи појмови, радна средина, енергија, класификације, Радови на копању, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Израда ходника, Израда окана, Израда подземних просторија под специјалнин условима.

Практична настава
Основни рударски симболи. Употреба основних рударских симбола уз основну геометризацију, Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Показатељи механизованости радилишта. Погонска енергија, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Пројекат израде ходника, Пројекат израде окна, Практичне вежбе на школском руднику.

Литература:

  1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.
  2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.
  3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.
  4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине, РГФ Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -