Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Транспорт и извоз у рудницима

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт и извоз у рудницима

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Транспорт у рудницима је једна од најважнијих фаза у експолатацији минералних сировина. Највећи трошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце настају при транспорту. Циљ овог курса је изучавање основних принципа подземног транспорта и извоза минералних сировина као и транспортних средстава и уређаја који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Практична примена методологија за избор и димензионисање транспортних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом лежишта минералних сировина. После завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса ће бити обрађени основни принципи и специфичности транспорта у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина. Проблематика која се изучава у овом курсу обухвата: ОСНОВНЕ ПРИНЦИПЕ ТРАНСПОРТА У РУДНИЦИМА: Класификација транспортних средстава, Својства материјала који се транспортује, Ток материјала у рудницима. ТРАНСПОРТ У ОТКОПИМА И У ОТКОПНИМ ПРОСТОРИЈАМА: Грабуљасти транспортери, Скрепери, Утоварно-транспортна средства са и без сандука за материјал, Гравитациони транспорт. ТРАНСПОРТ У ГЛАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРОСТОРИЈАМА: Транспортери са траком, Шински транспорт, Самоходна транспортна средства (јамски камиони), Хидраулички и пнеуматски транспорт. ДОДАТНИ ОБЈЕКТИ, СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ У РУДНИЧКОМ ТРАНСПОРТУ: Бункери, Помоћна транспортна средства и уређаји. ДОПРЕМА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И ПРЕВОЗ РАДНИКА У РУДНИЦИМА: Врсте репроматеријала и начин њихове допреме са површине, Транспортна средства за допрему репроматеријала по поду просторије, Допрема репроматеријала висећим транспортним средствима, Допрема експлозивних средстава, Превоз радника транспортним средствима по поду просторије, Превоз радника висећим средствима, Превоз и пролаз радника окнима рудника. ИЗВОЗ ОКНИМА РУДНИКА: Карактеристике извозних постројења, Кинематика извоза, Опрема извозног постројења, Објекти и уређаји извозног постројења. РУДНИЧКИ СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ: Спољашњи транспорт транспортерима са траком, камионима и железницом.

Практична настава
Грабуљасти транспортери – Димензионисање и избор. Транспортери са траком – Димензионисање и усвајање. Локомотивски транспорт - Избор и прорачун. Камионски транспорт – димензионисање и усвајање. Извозна постројења - Кинематика извоза, диспозиција и геометрија извозног постројења. Практичним вежбама студенти ће свладати димензионисање транспортних средстава коришћењем одговарајућег софтвера - Helix.

Литература:

  1. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд
  4. Кнежевић, Д., Колоња, Б., Станковић, Р., 1996: Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд
  5. Зајић, Б., 1988: Извозна постројења, РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -