Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Специјални поступци израде подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Специјални поступци израде подземних просторија

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и теоријска и практична обука саметодама израде подземних просторија у специјалним условима, као што су велики прилив воде, раседне зоне, невезан материјал и друго. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде подземних просторија у специјалним односно рударско-геолошки екстремним условима. и начин њиховог осигурања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Општи појмови, Радна средина, Класификације, Методе израде у посебно тешким условима, Методе побољшавања радне среине.

Практична настава
Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Специјалне методе за окна мале дубине, Израда окна уз предходно ињектирање, Меода израде окна уз предходно замрзавање,Израда окна бушењем под специјалним условима, Вежбе на школском руднику.

Литература:

  1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.
  2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.
  3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.
  4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине, РГФ Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -