Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Израда тунела и комора

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Израда тунела и комора

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања при истраживању стена за потребе локације и радних операција при ископу подземних просторија. Упознавање са методама израде тунела као и начину подграђивања и осигурања просторија.

Исход предмета: Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних просторија у свим радним условима.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, димензионисање тунела и комора и методе израде. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује димензионисање дато је: траса тунела, локација, слободни и ископни профил. Затим се обрађује прорачун подградне конструкције, оптерећење подградне конструкције и др. У делу који обрађује методе израде дати су поступци израде ископа уз помоћ: експлозива и комбинованим машинама. Обрађене су методе и дати одговарајући прорачуни код коришћења експлозива за разарање стенске масе. Код метода израде машинама дефинишу се услови за: избор врсте машине, утицај радне средине, брзина израде, економски услови и др.
Практична настава:
Дефинисање трасе и основних елемената при градњи тунела; Димензионисање и технологија израде брдског железничког тунела – прорачун подградне конструкције – графички поступак; Дефинисање и технологија израде друмског тунела – прорачун подградне конструкције – рачунски поступак; Избор методе израде; Прорачун бушачко-минерских радова. Теренска настава: Обилазак активних градилишта као и објекта који су изграђени.

Литература:

  1. П. Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.
  2. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  3. Д. Димитријевић; 1964. Тунели – пројектовање и грађење, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд.
  4. Д. Хераковић; 1982. Савремене технологије грађења подземних објеката, Часопис ''Изградња'', Савез грађевинских инжењера и техничара СР Србије, Београд.
  5. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
10
20

Додатни услови оцењивања: