Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање подземних објеката

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање подземних објеката

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама и принципима пројектовања, како у рударству, тако и комуналној инфрастуктури.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално и тимско обасвљањје послова пројектовања подземних објеката, уз поштовање позитивне законске регулативе и коришћење савремених

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Уводно предавање, Основе пројектовања у рударству и подземној градњи, подлоге за пројектовање, Врсте и садржај пројеката, Начин израде пројеката, Мере заштите, Екологија, Израђивачи пројекта, Преглед рударских пројеката, апликација, допуне, Страна искуства, Примена рачунара.
Практична настава:
Израда пројекта подземног објекта, Обилазак рудника, Апликациони програми за израду пројеката (рад на рачунару).

Литература:

  1. Абрамовић, В., Перић, Б.(1998): Пројектирање у рударству,
  2. Реџић Љ., (1997): Основи пројектовања рудника са подземном експлоатацијом, РМФ, Косовска Митровица,
  3. Шевјаков Л.Д., (1971): Пројектовање јама, Скопље,
  4. Симеуновић В., (1995): Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом, РГФ Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
10
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
20

Додатни услови оцењивања: