Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Геомеханика

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геомеханика

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Механике стена и тла

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте упозна са основама механике стена у површинској експлоатацији, принципима и методама анализе стабилности косина, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и процеса површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за пројектовање свих даљих рударских активности.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Упознавање са методама прорачуна стабилности косина која данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Посебно упознање са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији.

Практична настава
Изучавање основних фактора који утичу на стабилност косина. Приказаће се лабораторијска и теренска истраживања и испитивања за анализу стабилности косина. Изучавање поступака за избор података за прорачуне стабилности косина и падина. Приказаће се методе за анализу стабилности невезаних и полувезаних стенских материјала (Модификована шведска метода, Бишоп-ова метода, Метода Хук-а и Бреј-а и Метода Конечног), као и везаних стенских материјала (Метода Хук-а). Посебно ће се изучити носивост и слегање тла.

Литература:

  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -