Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електричне машине и уређаји у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Електричне машине и уређаји у рударству

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области електричних машина и апарата нормалне и специјалне израде у рударству.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи електромеханичког претварања енергије; Мотори једносмерне и наизменичне струје; Трансформатори; Избор електромотора у рудницима; Противексплозиона заштита.

Практична настава
Мотори и генератори једносмерне струје, различити ражими рада - рачунски примери; Асинхрони мотори - рачунски примери; Трансформатори - радни режими и њихови прорачуни помоћу векторских дијаграма.

Литература:

  1. П. Јовић, Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима, Београд, 1974.
  2. Додатна литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -