Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Пумпе, компресори и вентилатори

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Пумпе, компресори и вентилатори

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, експлоатишу и одржавају постројења део којих су: пумпе, компресори и вентилатори.

Исход предмета: Положен испит

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета је намењен да се студенти кроз теоријски рад упознају са: поглављјима из рада пумпи за транспорт чистих флуидаа нафте и хидромешавина. Посебна пажња је посвећена нестационарном режиму рада пумпи и проблемима везаним за хабање.. Поглављја из области компресори (клипни, завојни и центрифугални) су заступљени кроз одабране теоријске основе са посебним нагласком на примену у рударству и гасној техници. Теоријским основама рада: центрифугалних и аксијалних вентилатора, начинима повезивања вентилатора у мрежу, заједничком раду вентилатора, регулацији протока и напора са примерима примене у рударству посвећује се добар део овог курса.

Литература:

  1. В. БаталовићХидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, РГФ, Београд 1996
  2. В.Баталовић Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2001.
  3. В. Баталовић Машине и уређаји за бушење и опремање нафтних и гасних бушотина, Београд 2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, семинарски радови, колоквијуми

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 2
Семинари 1

Додатни услови оцењивања: -