Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Рударске машине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Рударске машине

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, проф. др Владимир Милисављевић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са конструкцијом и применом, машина и уређаја у рударству

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта конструкције и примене рударских машина

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод (1 недеља): - Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. - Услови примене, предности и недостаци у зависности од начина експлоатације. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. - Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. - Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина у уређаја у рударству. Основни делови машина и уређаја у рударству (4 недеље): Погонски системи (мотори СУС, електро мотори, хидро и пнеуматски мотори); Преносници снаге (механички пренос снаге, хидродинамички пренос снаге, хидростатички пренос снаге, електрични пренос снаге). Транспортни уређаји на рударским машинама: уређаји за кретање на пнеуматицима (точкови, носећи рам, вешање), уређаји за кретање на гусеницама (гусенични погон, рам, вешање) уређаји за кретање на шинама, корачајући уређаји за кретање, комбиновани уређаји за кретање. Стабилност система за кретање. Специфични притисак на тло. Уређаји за управљање. Кочиони системи. Радни органи на рударским машинама. Машине и уређаји за подземну експлоатацију (4 недеље): - Машине за откопавање и бушење (подела, конструкција, примена, мере сигурности у раду). - Машине за утовар (подела, конструкција, примена, мере сигурности у раду). - Машине за континуални и дисконтинуални транспорт (подела, конструкција, примена, мере сигурности у раду). - Уређаји за подграђивање откопаног простора (подела, конструкција, примена, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за површинску експлоатацију (5недеља): - Машине за бушење на површинским коповима. - Машине за откопавање и утовар на површинским коповима. - Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима. - Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима. - Машине и уређаји за одлагање и претовар. Машине и уређаји припрему минералних сировина (1 недеља): - Дробилична постројења

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине (машине и уређаји за подземну експлоатацију, машине и уређаји за површинску експлоатацију и машине и уређаји за ПМС и помоћне и припремне радове). На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и димензионисање машина и појединих склопова машина.

Литература:

  1. Драган Игњатовић, Рударске машине, скипта
  2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт, збирка задатака РГФ 2012
  3. Момчило Симоновић, Багери 1., РГФ 1987
  4. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на површинским откопима, РГФ, 1982
  5. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – 1 део, машине за бушење и откопавање;
  6. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Практична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и прказивање филмова везаних за рударску механизацију а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 10
Семинари 60

Додатни услови оцењивања: -