Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Организација и економика градње

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Организација и економика градње

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са могућим начинима организације градње користећи научне методе већ постигнуте у свету и код нас. Упознавање са економиком пословања предузећа у целини, а посебно приликом израде подземних објеката.

Исход предмета: Оспособљавање студената за смостално организовање и вођење градилишта уз познавање основних економских принципа организације предузећа.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Уводно предавање, Развој организације рада, Производни фактори и њихов утицај на производњу, Припрема процеса градње, Организација извођења радова на градилишту, Оперативна истраживања, Методе планирања, Пројектовање организације градње, Припремни радови, Законска регулатива, Организација руковођења и управљања, Економика градње.
Практична настава:
Уводне вежбе, Избор оптималне механизације, Прорачун расположивости, Мрежно планирање, Ортогонални планови, Линеарно програмирање, Нормативи и нормирање, Предмер и предрачун радова, Организација израде хоризонтаалних просторија, Оргаизрација израде вертикалних просторија, Посета градилишту.

Литература:

  1. Митић Р.: Изградња и реконструкција инвестиционих објеката
  2. Живковић М.: Организација градилишта
  3. Живановић В., Ковачевић С.: Организација рударске производње
  4. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова
  5. Трбојевић Б.: Пројектовање организације грађења и програмирање изградње грађевинских објеката
  6. Ставрић и остали: Економика предузећа

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
10
10

Додатни услови оцењивања: