Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Моделовање индустријских процеса у припреми минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Моделовање индустријских процеса у припреми минералних сировина

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање принципа и техника математичког моделовања и симулације процеса у припреми минералних сировина

Исход предмета: Познавање метода математичког моделовања и симулације реалних процеса. Вештина самосталног развоја модела процеса у припреми минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Моделовање и симулација у индустријској пракси. Принципи пробабилистичке и детерминистичке симулације процеса 2. Моделовање и симулација реалних процеса. Историјски развој у области припреме минералних сировина 3. Основни прорачуни у припреми минералних сировина (Теоријски биланси, товарни биланси, процесне шеме, Шеме кретања маса) 4. Прорачун и избор машина и уређаја у припреми минералних сировина 5. Моделовање процеса уситњавања 6. Моделовање процеса класирања 7. Моделовање процеса концентрације 8. Моделовање процеса одводњавања 9. Припрема за израду семинарског рада 10. Рачунарски програми намењени развоју симулационих модела индустријских процеса 11. Симулација процеса ПМС I(анализа проблема, концепција решења, елементи корисничког интерфејса софтверског окружења SIMULINK) 12. Симулација процеса ПМС II (финализација и анализа решења – симулације, употреба резултата симулације у оптимизацији рада реалног постројења) 13. Аутоматизација и управљање радом постројења ПМС 14. Анализа и евалуација семинарских радова 15. Ефикасност и оптимизација рада постројења у ПМС

Практична настава
Билансирање у припреми минералних сировина (2 термина). Израда шема кретања маса (2 термина). Прорачун и избор машина и уређаја у припреми минералних сировина (2 термина). Математичко представљање модела процеса уситњавања и класирања (2 термина).Математичко представљање модела процеса концентрације минералних сировина (2 термина). Математичко представљање модела процеса одводњавања у ПМС (2 термин). Примена рачунарског софтвера у симулацији процеса ПМС (3 термина)

Литература:

  1. Sbarbaro D., Villar Rene del, (2010), Advanced Control and Supervision of Mineral Processing plants, Springer Verlag, 1st edition, (332 p.)
  2. Beucher O., Weeks M., (2008), Introduction to Matlab & Simulink, Infinity Science Press LLC, 1st edition, (405 p.)
  3. R. P. King, (2001), Modeling and simulation of mineral processing systems, Butterworth-Heinemann, 1st edition, (415 p.)
  4. Karr C., (1999), Practical applications of computational intelligence for adaptive Control, CRC Press (280 p.)
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -