Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Производња и уградња бетона

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Производња и уградња бетона

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са врстама бетона, начином добијања и подручјима примене бетона у рударству. Бетон представља један од најквалитетнијих материјала за израду подградних облога подземних објеката са изузетно дугим веком коришћења. Због тога се детаљно изучава технологија производње бетона, испитивање карактеристика свежег и очврслог бетона, уградња и нега бетона.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити технологијом производње и уградње бетона у подградне облоге подземних и других инфраструктурних објеката (рударских просторија, тунела, метроа, гаража, подземних склоништа итд.).

Садржај предмета:


Теоријска настава:
У оквиру овог курса изучава се технологија производње и уградње бетона. За добијање квалитетног бетона неопходно је извршити про¬је¬ктовање бетонске смеше, чиме се одређује најповољнији однос саставних компоненти. Подела бетона извршена је на: лаке, тешке, армиране и специја¬лне бетоне. Обрађени су поступци производње бетона, транспорт и уградња бетона. Посебна пажња посвећена је бетону као подградном материјалу за подграђивање рударских просторија, тунела, метроа, комуналних објеката, објеката специјалне намене итд.
Практична настава:
Испитивање камених агрегата (квалитета и грануломе¬три¬ј¬ског састава). Испитивање цемента (специфичне масе, финоће млива, спе¬цифичне површине, конзистенције, почетка и краја времена везивања, стално¬сти запремине). Испитивање механичких чврстоћа цемента (савојне и прити¬сне чврстоће) и одређивање класе цемента. Припрема узорака за испитивање свежег бетона. Испитивање карактеристика свежег бетона (конзистенције и др.). Израда пробних бетонских тела за испитивање карактеристика очврслог бетона. Испитивање притисне чврстоће-марке бетона и испитивање савојне чврстоће бетона.

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.
  4. Марјанов М., Стојиљковић И., Бојовић Ж., 1990: Бетон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  5. Фурунџић Б., 1978: Основи технологије бетона, Грађевинска књига, Београд.
  6. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд.
  7. Baženov Ju.M., 1978: Tehnologiya betona, Vysšaja škola, Moskva.
  8. Noženov J.M., 1978: Betonopolimernie materijali i izdalija, Kijev.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
10
15
10
20

Додатни услови оцењивања: