Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Графичка документација рудника 1

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Графичка документација рудника 1

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студента са класичним начином израде ГДР-а. Оспособљавање за самосталну израду плана ПК и јаме, тематске документације, профила и пресека. Упознавање са основним принципима просторног приказа рударских објеката.

Исход предмета: Самосталан рад при изради ГДР-а и њеног коришћења у свим фазама експлоатације минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Методе израде графичке документације рудника (ГДР). Класична метода. Прибор и методе рада. Формат подлоге за израду планова и карата, користан простор листа, државни и локални координатни систем, дециметарска мрежа. Картирање основе за снимање. Картирање детаља. Опис листа. Савремена метода. Рачунарска техника и технологија израде планова и карата. Карактеристике неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Растерски и векторски графички прикази. Дигитализација аналогних планова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Подела дигиталних планова и карата, дигитални модел терена. Савремена израда планова површинских копова. Планови површинских копова угљева, планови површинских копова метала, планови површинксих копова неметала. Планови површинских копова архитектонског и грађевинског камена. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом. Планови рудника угља, планови рудника метала, планови рудника неметала. Израда тематске графичке документације у површинској експлотацији. Технологија откопавања, транспорт, одводњавање, инфраструктура, објекти Израда тематске графичке документације у подземној експлоатацији. Технологија откопавања, транспорт, извоз, одводњавање, вентилација. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подземном и површинском експлоатацијом. Ажурирање савремене графичке документације рудника.

Практична настава
Прибор за израду графичке документације класичним методама рада. Рачунарска техника и технологија израде планова и карата - примена неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Дигитализација аналогних планова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Израда дигиталног модела терена. Савремена израда планова површинских копова. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом - рудника угља, метала, неметала. Израда тематски планова у површинској експлотацији – технологије откопавања, транспорта, одводњавања, инфраструктуре, објеката. Израда тематских планова у подземној експлоатацији - технологије откопавања, транспорта, извоза, одводњавања, вентилације… Израда профила, пресека и просторних модела рудника са површинском експлоатацијом. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подз. експлоатацијом. Ажурирање планова рудника класичног и савременог облика. Архивирање.

Литература:

  1. Милутиновић А., 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд, монографија
  2. ЈУС - рударске ознаке и симболи
  3. Савезна геодетска управа, 1979.: Топографски кључ, Геокарта, Београд.
  4. Трифковић М., 1998.: Геодетски планови, Београд, уџбеник

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава у учионици и практична настава у рачунарском центру

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Колоквијуми 30
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -