Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Рударска мерења 1

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Рударска мерења 1

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о рударским мерењима као научној дисциплини и мерењима основних геометријских елемената у рудницима са подземном експлоатацијом. Детаљно упознавање са методама повезивања основних јамских влакова са геометријском основом на површини терена, као и овладавање знањима о пробојима и начину априори анализе тачности пробоја.

Исход предмета: Сагледавање рударских мерења као посебне научне дисциплине и детаљно упознавање са основним мерењима на рудницима са подземном експлоатацијом у циљу њиховог самосталног решавања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци рударских мерења, веза са другим научним дисциплинама. Јамски полигонски и нивелмански влакови, класификација, развијање влакова, стабилизација и сигнализација тачака. Инструменти и методе за мерење хоризонталних праваца, вертикалних углова и дужина у подземним влаковима. Мерење висинских разлика у хоризонталним и косим рудничким просторијама. Методе мерења дубине вертикалних окана. Рударска висећа бусола. Жиротеодолит. Повезивања основних јамских влакова са геометријском основом на површини терена, методама повезивања кроз хоризонталне и косе рудничке просторије. Повезивања кроз једно вертиклано окно методом прикључних троуглова, Фокс-овом методом, методом четвороугла, применом жиротеодолита. Повезивање кроз два вертикална окна методом урачунатог полигона. Тачност повезивања. Пробоји, геометријски елементи пробоја, рачунање и обележавање. Претходна оцена тачности пробоја.

Практична настава
Мерење углова у јамским полигонским влаковима. Мерење дужина у јамским полигонским влаковима. Мерење висинских разлика у јамским нивелманским влаковима. Рачунски пример повезивања кроз једно вертикално окно методом прикључних троуглова. Рачунски пример изравнања прикључних троуглова. Рачунски пример повезивања методом четвороугла. Рачунски пример изравнања четвороугла. Рачунски пример повезивања методом урачунатог полигона. Рачунски пример рачунања елемената за обележавање пробоја. Обележавање пробоја у хоризонталној и вертикалној равни. Рачунски пример априори оцене тачности пробоја.

Литература:

  1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow
  3. Марјановић Каванагх Р., 2007.: Рударска мјерења, РГН, Загреб

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални и колективни практични рад, рад на терену.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Колоквијуми 45

Додатни услови оцењивања: -