Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Опште геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Опште геологије

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања.

Исход предмета: Стицање основних знања о раду на терену и припрема за даље студирање.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на изабраним профилима и практична обука студената.

Практична настава
Упознавање врста стена и геолошке грађе на изабраном полигону где се студенти уз помоћ геолошког компаса одређују просторни положај линеарних и планарних елемената склопа. Оријентација у природи и на карти. Вођење теренског дневника и узимање узорака.

Литература:

  1. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0

Метода извођења наставе: Теренски рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -