Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Даљинска детекција

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Даљинска детекција

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је обука студената геологије да сателитске и аероснимке, као извор података, користе при геолошким истраживањима, да овладају актуелним техникама обраде снимака, њихове анализе и приказа података добијених са њих.

Исход предмета: Способност коришћења аеро и сателитских снимака при картирању терена, проучавању хидрогеолошких појава и облика, стабилности падина, истрашивању лежишта, геоморфолошких облика...

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општe поставкe. Елементи даљинске детекције. Електромагнетна енергија. Сензор. Платформа. Аероснимци. Принцип стереоскопије. Стереоскопија аероснимака. Паралакса. Инверзни стереоскопски ефекат. Прикупљање геолошких података са аероснимака. Критеријуми. Анализа и иинтерпретација склопа, састава и старости. Фотогеолошка карта. Космички снимци. Системи за снимање. Дигитална анализа снимака. Прикупљање геолошких података са космичких снимака.

Практична настава
Спектар електромагнетне енергије. Сензори у даљинској детекцији. Снимци. Стереоскопија аероснимака. Ортоснимак и мозаик. Анализа и интерпретација литолошког састава, склопа, старости, хронолошких односа, стабилности падина, хидрогеолошких појава и облика, индикатора минералних сировина идр. на аероснимцима. Обрада сателитских снимака, припрема за рад. Геолошка анализа и интерпретација процесираних сателитских снимака.

Литература:

  1. Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, 2004: Даљинска детекција. Завод за уџбенике, Београд.
  2. Th. Avery, G. Berlin, 1992: Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, Macmillan, New York, USA.
  3. T. Lillesand, R. Kiefer, 1994: Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and soons, New York, USA.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -