Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Геологија Србије

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Регионална геологија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија Србије

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање општих знања о тектонској рејонизацији Србије и развоју научне мисли у вези са геолошком грађом и тектоником Србије, као дела Балканског полуострва.

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да познаје све главне геотектонске јединице Србије и њихову унутрашњу грађу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Изучавање положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица као што су Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам.

Практична настава
Вежбе се односе на самостални рад по појединим питањима ужих тектоностратиграфских јединица, као и теренска настава у бази и у виду екскурзија.

Литература:

  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 1995. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Петковић В., 1925: Историјска геологија-стратиграфија. Државна штампа Краљевине СХС, 365 стр., Београд
  5. Петковић В., 1935: Геологија источне Србије, I. Посебна изданја СКА, 105, 28, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмено и графичко приказивање и видеопрезентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -