Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Минералне воде

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Минералне воде

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособлљавање (теоретско и практично) за решевање проблематике истраживања (услови формирања, постојања, обнављања и истицања м.в.;) и вишенаменског искоришћавања минералних вода.

Исход предмета: Решавање регионалних и конкретних истраживања из домена минералних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Историјат развоја и познавања минералних вода, Дефиниција и критеријуми за издвајање минералних вода, Порекло и теорије о постанку м.в., Типови хидрогеолошких структура значајни за формирање и експлоатацију минералних вода, Услови и процеси формирања м.в.,Услови и видови појављивања, законитости у распрострањењу м.в., Основни показатељи физичких својстава и хемијског састава м.в., Класификација м.в., Специфичности у методици истраживања м.в., Специфичности режима м.в., Специфичности при одређивању резерви м.в., Специфичности захватања и каптирања м.в., Заштита м.в. и заштита животне средине од м.в., Могућности вишенаменског коришћења м.в., Практични примери у вези са отварањем и заштитом лежишта м.в. у различитим хидрогеолошким условима и структурама.

Литература:

  1. О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  3. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, предају се најновија сазнања, писање »водича» наставе, усмена интерпретација одређеног поглавља са вођењем дијалога, показне вежбе на «задату» проблематику, ( демонстрација-практични примери,софтвери, документација), апликација-решевање задатака, Теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -