Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 1

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са врстама модела, елементима хидродинамичког модела, процесу израде и специфичностима модела у различитим применамаизворишта, методама прорачуна за оверу резерви подземних вода на извориштима различитих намена.

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на простијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основна једначина нестационарног струјанја подземних вода и аналитичка решења. Врсте модела у хидродинамичкој пракси. Хидрогеолошки систем. Хидрогеолошки (концептуелни) модел. Аналитички модели струјања подземних вода. Нумеричке методе решавања парцијалних диференцијалних једначина струјања подземних вода. Хидродинамички модел: појам, елементи и фазе израде модела. Дискретизација простора. Гранични услови. Еталонирање математичког модела. Грешке калибрације модела. Анализа осетљивости модела. Верификација модела. Прогнозни прорачуни. Основе модела транспорта загађења. Израда извештаја о изведеном моделирању.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару. Предвиђена је израда домаћих задатака.

Литература:

  1. Д. Поломчић, 2001: Хидродинамичка истраживања, отварање и управљање извориштима изданских вода у интергрануларној порозној средини. Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду, Београд
  2. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 1 - предавања ППС
  3. Објављени радови на нашем и страном језику.
  4. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -