Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија квартара Б

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем ових наслага у свету, а посебно на подручју Србије.

Исход предмета: Могућност стратиграфских и палеонтолошких дефинисања, рашчлањавања и корелисања ових наслага, могућности градње на квартарним творевинама и њихов економски значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште особине квартара. Развој квартаролошке мисли, реверзије магнетог поља, привредни и научни значај квартарне периоде. Палеонтолошка обележја квартарне периоде. Методе истраживања у геологији квартара. Типови квартарних наслага. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије и околних простора.

Практична настава
Приказивање слајдова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената. Видео пројекција научно-популарних серијала везаних за квартарну периоду. Приказивање конкретног литолошког материјала добијеног на основу плитког сондажног бушења. Литолошка и палеонтолошка обрада и проучавање добијеног материјала макроскопским и микроскопским (стереоскопски бинокулар) методама. Обилазак лабораторије и палеонтолошке збирке из квартарне периоде. Одговарање на задатке и питања у практикуму из Геологије квартара. Теренске: обилазак алувијалних равни и лесних профила на подручју Београда, по могућству обилазак бушотина чија је израда у току.

Литература:

  1. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  2. МИЛИЋЕВИЋ В., 1997: Сјај звезде Миланковић.- Рударско-геолошки факултет, Институт за геофизику, 1-203, Београд.
  3. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара. - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  4. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2011: Практикум из Геологијe квартара, - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-39, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -