Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Студијски истраживачки рад 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад 1

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, Владан Живановић, доц. др Саша Милановић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки, Љиљана Васић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже да је оспособљен за самостални истраживачки рад

Исход предмета: Оспособљеност за самостални истраживачки рад

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Истраживачка студија мора бити резултат самосталног истраживачког рада кандидата усаглашена са темом по којој је израђен Пројекат у дванаестом семестру. У студији се обрађују одређени, специфични аспекти у оквиру тематике докторске дисертације у којима кандат доказује да је овладао стручном и научном материјом и дао оригинална решења истраживачког процеса

Литература:

  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  8. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава, кабинетски рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -