Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Транспорт на површинским коповима

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт на површинским коповима

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатације

Циљ предмета: Изучавање појединачно свих видова транспорта који се користе за транспорт растреситих минералних сировина на површинским коповима.

Исход предмета: Практична примена метода и процедура за избор и димензионисање система транспорта.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Опште о транспорту на површинским коповима. Транспортери са траком - Услови примене, класификација и типови транспортера. Конструкциони делови транспортера. Димензионисање транспортера. Аутоматизација и контрола рада транспортера. Камионски транспорт - Опште о камионском транспорту. Типови камиона и њихове техничко-експлоатационе карактеристике. Путеви на површинским коповима. Димензионисање камионског транспорта. Управљање камионским транспортом на површинским коповима. Хидраулички транспорт - Опште о хидрауличком транспорту. Карактеристике хидромешавина. Пумпе и уређаји за хидротранспорт. Прорачун система за хидраулички транспорт. Управљање системима хидротранспорта. Железнички транспорт - Опште о транспорту локомотивама. Елементи рудничких пруга. Типови локомотива и вагона. Прорачун транспортног капацитета. Управљање железничким транспортом. Транспортни системи на површинским коповима. Опште о транспортним системима. Континуални , циклични, и комбиновани транспортни системи. Аутоматизација и управљање транспортним системима. Помоћни објекти и уређаји у транспортним системима. Бункери. Бункерски затварачи. Додавачи. Депоније.
Практична настава:Вежбе
Практичним вежбама студент ће свладати димензионисање транспортних средстава коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Xерас.

Литература:

  1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.
  2. Божо Колоња и Динко Кнежевић, Транспорт у припреми минералних сировина, РГФ, Београд, 2000.
  3. Д. Кнежевић, Б. Колоња и Р. Станковић, Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд, 1996.
  4. Ранко Боровић, Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд, 1997.
  5. Упутства за зад – Талпац, Xерас.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
35
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: