Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Израда подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Израда подземних просторија

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и теоријска и практична обука са једном од фундаменталних дисциплина из области подземне експлоатације минералних сировина. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде и начин осигурања подземних просторија.

Садржај предмета:

Садржај курса подељен је у три дела и то: 1. Дефиниције, радна средина , енергија, класификације, 2. Рударски радови, опрема и алат и 3. Технологија израде подземних просторија.
Теоријска настава:
Уводно предавање, Општи појмови, радна средина, енергија, класификације, Радови на копању, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Израда ходника, Израда окана, Израда подземних просторија под специјалнин условима.
Практична настава:
Основни рударски симболи. Употреба основних рударских симбола уз основну геометризацију, Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Показатељи механизованости радилишта. Погонска енергија, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Пројекат израде ходника, Пројекат израде окна, Практичне вежбе на школском руднику.

Литература:

  1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.
  2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.
  3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.
  4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине, РГФ Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
20

Додатни услови оцењивања: