Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија земљишта

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Геохемија земљишта

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са геохемијским процесима при површинском распадању примарних стенских маса и природних органских материјала, начинима формирања различитих типова земљишта с посебним освртом на пољопривредна земљишта, контамитанте, ремедијацију

Исход предмета: Овладавање геохемијским принципима и оспособљавање за тумачење природе и значаја земљишта у екосистемима и за људско друштво.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод. 2. Геохемијски принципи површинског распадања стена, минерала и органске материје. 3.Земљишта као природни системи; Физичке и хемијске карактеристике земљишта; функција земљишта у екосистемима; формирање земљишта из матичног материјала, површинко распадање и еволуција профила земљишта. 4. Класификација земљишта, архитектура, структура и густина, формирање земљишних агрегата. 5.Средине формирања земљишта: инфилтрација и перколација воде, евапорација; аерација, оксидо-редукциони потенцијал, еколошки ефекти аерације, 6. Температура и њен утицај, апсорпција, термална својства земљишта.7. Минералогија и геохемија земљишта, колоиди и минерали глина, адсорпција катјона и анјона, реакције катјонске и анјонске измене и сорпција органске материје. 8. Киселост и базност, pH и Eh, формирање соли, мерење салинитета и његов утицај на развој биљака. 9. Нутрициенти и полутанти (тешки метали), органски загађивачи.10. Ефект глобалног загревања (зелене баште). 11. Анализа макро- и микроелемена:стене, земљишта, воде, атмосфера, живи свет. 12. Природна и вештачка радиоактивност. 13. Техногена миграција елемената. 14. Оцена загађења земљишта. 15. Геохемијско моделовање.

Практична настава
Гранулометријска анализа, густина и порозност земљишта. Вода и влага, pH и салинитет, Микроскопска и рентгенска анализа земљшта. Мерење капацитета катјонске размене. Примери из наше и светске литературе

Литература:

  1. Soils and Sediments: Mineralogy and Geochemistry, 2011.(Ed. Paquet, H.& Clauer, N.), Springer, ISBN-10: 3642644430 ISBN-13: 978-3642644436, 389pp
  2. Fergusson J. E. (1990): The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Pergamon Press
  3. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1984): Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton.
  4. Treatise on Geochemistry,Vol. 5, Surface and Ground Water, Weathering, and Soils (Edit. J.I. Drever), Elsevier, 2004.
  5. Jović V., Jovanović L. (2004): Geohemijske osnove ekološkog menadžmenta. Monografija, Ecologica, Beograd, 216 str

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -