Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Наука о чврстоћи

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Наука о чврстоћи

Предавачи: Станко Ћорић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са појмом напона и деформација у напрегнутом телу.

Исход предмета: Стицање знања из области напонско-деформацијске анализе напрегнутог тела (са освртом на тло).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Анализа напона. Линеарно стање напона. Просторно стање напона. Анализа деформација. Равно стање деформације. Везе између компоненталних деформација и померања. Везе између напона и деформација. Реолошки модели и њихова примена. Проблем одређивања напона и деформација у напрегнутом телу. Преглед основних врста напрезања и одговарајуће једначине за одређивање напона и деформација. Димензионисање носача у равни и контрола напона у најоптерећенијем пресеку. Хипотезе о слому материјала. Дозвољени напони у конструктивним грађевинским материјалима. Примене једначина за димензионисање код напрегнутих носача од бетона и челика.

Практична настава
Вежбања се изводе по групама и задаци који се обрађују прате материју са предавања.

Литература:

  1. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађевински факултет
  2. Д. Кузмановић: Отпорност материјала, РГФ
  3. Ш. Дуница: Отпорност материјала, Грађевински факултет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Individualna izrada zadataka (odnosno elaborat) 15
Individualna izrada zadataka (odnosno elaborat) 15
Практична настава 10

Додатни услови оцењивања: -