Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки грађевински материјали

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошки грађевински материјали

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са: основним својствима стена која су битна за њихово коришћење као геолошких грађевинских материјала или извођење радова у њима, истраживањем лежишта и условима отварања мајдана геолошких грађевинских материјала, видовима нарушавања и мерама заштите геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала и регионалним распрострањењем стена - грађевинских материјала на територији Србије.

Исход предмета: Оспособљавање студената за практичну примену појединих врста стена у грађевинарству и архитектури.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Предмет изучавања. Дефинисање основних појмова: грађевински материјали, природни грађевински материјали, геолошки грађевински материјали; украсни - декоративни камен, архитектонски камен, меморијални камен. 2. Инжењерскогеолошке класификације стена. Утицај петрографског састава, структуре и текстуре на физичка, механичка и технолошка својства стена. 3. Физичка својства стена: боја, густина, специфична и запреминска тежина, порозност, влажност, упијање воде, водопропустљивост и капиларност стена. 4. Физичка својства стена: лепљивост, бубрење, проветривост, топлотна својства, провођење звука, електропроводљивост, магнетичност и радиоактивност стена. 5. Механичка својства стена: чврстоће, тврдоћа, жилавост, хабање, деформабилност и пластичност стена. 6. Реолошка својства стена. Техничко-технолошка својства стена: обрадљивост, дробљивост, бушивост, разоривост експлозивом и растреситост стена. 7. Својства стенских маса у склопу терена: начин појављивања, лучење, испуцалост, генитет и тропија. 8. Примена стена у прошлости. Савремена примена стена у: зградарству, путоградњи, тунелоградњи, изградњи мостова, камених насутих брана, изградњи обалоутврда и пристаништа и потпорних конструкција. 9. Стене као агрегати и као сировине за производњу грађевинских материјала. 10. Производња геолошких грађевинских материјала у нашој земљи. 11. Истраживање, оконтуравање, категоризација и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. 12. Инжењерскогеолошки услови отварања каменолома, шљункара и пескара и глиништа. 13. Распадање уграђеног камена. Врсте измена и заштита. 14. Нарушавање и заштита геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала. 15. Регионално распрострањење налазишта геолошких грађевинских материјала на територији Србије.

Практична настава
1. Оконтуривање и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. 2. Анализа и интерпретација лабораторијских испитивања физичко-механичких својстава камена. 3. Израда семинарског рада о минералошко-петролошким, физичко-механичким и техничко-технолошким својствима камена. 4. Израда семинарског рада о врстама камена, начину обраде и уградње и видовима измене, уграђеног у појединим објектима на територији града Београда.

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Геолошки грађевински материјали, Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  2. Билбија, Н.: Техничка петрографија – својства и примена камена, Научна књига, Београд, 1984.
  3. В. Д. Ломтадзе: Инженерная геология – инженерная петрология, Ленинград, Недра, 1984.
  4. Матовић, В., Билбија Н.: Примењена петрографија – својства и примена камена, Грађевинска књига, 2009.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -