Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Методе инжењерскогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе инжењерскогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну примену различитих метода истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, заштите животне средине и изградње различитих врста објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена. 2. Инжењерскогеолошке прогнозе и модели. 3. Инжењерскогеолошко картирање терена.4.Врсте инжењерскогеолошких карата. 5. Геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена. 6. Истражна копања – врсте, услови извођења и примена. 7. Истражно бушење и испитивања на језгру истражних бушотина. 8. Испитивања у истражним бушотинама: опити наливања и црпења и утискивања воде под притиском (VDP) и осматрање режима подземних вода. 9. Геофизички каротаж бушотина – начин извођења, област примене анализа и интерпретација резултата. 10. Геотехничка испитивања: пресиометарски опит, пенетрациони опит и опит крилном сондом - начин извођења, области примене, анализа и интерпретација резултата. 11. Геотехничка испитивања: испитивање деформационих својстава, механичких чврстоћа и напонског стања. 12. Геофизичка испитивања – врсте, области примене анализа и интерпретација резултата. 13. Узимање узорака и лабораторијска испитивања. 14. Геотехнички мониторинг геолошких и инжењерскогеолошких процеса. 15. Статистичке методе обраде података инжењерскогеолошких истраживања.

Практична настава
1. Анализа и интерпретација садржаја инжењерскогеолошке карте. 2. Израда геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена. 3. Анализа инжењерскогеолошких чинилаца за потребе Генералног урбанистичког плана. 4. Инжењерскогеолошко картирање језгра истражног бушења. 5. Анализа и интерпретација резултата статичке и динамичке пенетрације. 6. Анализа и интерпретација резултата сеизмичких и геоелектричних испитивања. 7. Опит црпљења и опит VDP-a – начин извођења, анализа и интерпретација резултата испитивања.

Литература:

  1. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитет у Београду, Грађевински факултет 1977.
  2. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996.
  5. Јевремовић, Д.: Методе инжењерскогеолошких истраживања, Београд, 2009 (припремљено за штампу).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -