Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Грађевинске конструкције у геотехници

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Грађевинске конструкције у геотехници

Предавачи: проф. др Драган Лукић, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Сагледавање интеракције вештачког објекта и природне конструкције терена на коме се објекат гради.

Исход предмета: Упознавање основних техничких карактеристика грађевинских конструкција и грађевинских материјала од којих се оне граде.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Класификација и основни елементи путева. Фазе пројектовања путева. Изградња пута са посебним освртом на коловозне конструкције. Класификација и основни елементи железничких пруга. Аеродроми. Тунели. Методе грађења тунела; Хидротехнички објекти, водопривредна истраживања. Бетонске гравитационе и лучне бране. Насуте земљане и камене бране. Мостови. Специјалне мостовске конструкције. Висогоградња (зградарство). Основни конструктивни елементи зграда.

Практична настава
Пројекат трасе пута. Приказ карактеристичних примера путног и железничког тунела. Прорачун стабилности бетонске гравитационе бране. Конструкција провирне линије насуте бране. Диспозиција моста.

Литература:

  1. А. Цветановић: Основи путева, Научна књига, Београд, 1989.
  2. В. Анђус: Монографија путеви, железнице, аеродроми, Грађевински факултет Београд, 2001.
  3. Б. Поповић: Тунели, Грађевинска књига, Београд, 1987.
  4. П. Петровић: Хидротехничке конструкције I и II део, Грађевински факултет Београд, 1997, 2002.
  5. Б. Стипанић, Д. Буђевац: Челични мостови, Грађевинска књига, Београд, 2009.
  6. М. Тројановић: Бетонски мостови 2, Научна књига, Београд, 1964
  7. Ж.. Поповић: Зградарство, АГМ књига, Београд, 2007.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, индивидуални рад са студентима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Individualna izrada zadataka (odnosno elaborat) 20

Додатни услови оцењивања: -