Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехника заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехника заштите животне средине

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: /

Циљ предмета: Побољшање квалитета живота становништва и очување природе засноване на одрживом управљању животном средином.

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехнике заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод; Управљање комуналним отпадом (принципи, циљеви, активности); Анализа постојеће праксе у управљању комуналним отпадом; Врсте и састав комуналног отпада; Избор метода за третман комуналног отпада (смањење отпада на извору, поновна употреба, рециклажа, компостирање, анаеробна дигестија, инсинерације отпада, остали поступци третмана отпада); Начин-технолигије одлагања комуналног отпада; Опште о депонијама комуналног отпада и њихов утицај на околину; Избор локације (природни чиниоци, становништво, насеља и урбанизам, привреда); Геотехничка истраживања за пројекат депоније и стандарди за геотехничко пројектовање (пратећи објекти); Геотехнички мониторинг на депонијама; Употреба природних материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке); Употреба вештачких-геосинтетичких материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке, филтрација); Физичко-механичке карактеристике отпада: збијеност, водопропустљивост, чврстоћа и деформабилне карактеристике; Стабилност (у фази отварања, експлоатације и затварања) и слегање (подлоге и отпада) депонија комуналног отпада.

Практична настава
Прате предавања (слајдови, пројекције, аудио-визуелне презентације). Обухватају израду семинарских радова у оквиру тема везаних за геотехничке услове избора локације, геотехничка истраживања са употребом природних и вештачких материјала за изградњу депонија.

Литература:

  1. David E. D., 1993: Geotechnical practice for waste disposal, pp.683.
  2. Koerner R.M., 1997: Design with geosynthetics, pp.761.
  3. H. Qian., R. Koerner., D. Gray., 2002: Geotechnical aspects of landfill design and construction, Prentice Hall, pp.717
  4. Национална стратегија управљања отпадом, 2010 - 2019.
  5. Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -