Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у стенама

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у стенама

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о принципима, методама и технологијама разарања стена при ископу: за изградњу подземних или темељењу површинских објеката, за дубоке усеке и високе косине на саобраћајницама и каменоломима.

Исход предмета: Оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања и изградње инжењерских подземних и надземних објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Упознавање са предметом. 2. Механизам разарања стена експлозивом, класификације и методе минирања. 3. Поступци израда минских бушотина и утицајни чиниоци на брзину бушења. 4. Распоред минских бушотина, избор врсте залома и одређивање оптималне врсте и количине експлозива. 5. Грешке при минирању и штетни ефекти од минирања. 6. Методе и организација израде просторија под земљом (рударским методама) и израда просторија са површине. 7. Избор машина за израду просторија. 8. Утовар и одвоз ископаног материјала. 9. Подградни материјали.

Практична настава
Упознавање и практичан рад са опремом за израду минских бушотина и средствима за минирање. Рачунски задатак везан за технологију израде подземних просторија. Теренске вежбе, обилазак рудника или посета неком подземном објекту у изградњи.

Литература:

  1. С. Трајковић, С. Лутовац: Рударски радови, РГФ, Београд, 2003.
  2. М. Антуноввић Коблишка: Општи рударски радови, РГФ, Београд, 1973.
  3. С. Трајковић, Ш. Слимак, С. Лутовац: Техника минирања и потреси, РГФ, Београд, 2005.
  4. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984.
  5. Трајковић С., Лутовац С., Токалић Р., Стојановић Л.: Основи рударства, УБ РГФ Београд, 2010

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, вежбе на факултетском руднику, рачунске вежбе, самосталне презентације студената и израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -