Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Примена софтвера у геотехници

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Примена софтвера у геотехници

Предавачи: доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.

Исход предмета: Упознавање са значајем примена савремених рачунарских програма и оспособљавање да се стечена знања примене у области геотехнике.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Статистичка обрада података (EXCEL), Израда графичких прилога: карата, профила терена, профила бушотина у дигиталном формату (AUTOCAD). Прорачуни граничне носивости и слегања плитких темеља, стабилности косина насипа и слегање, стабилности потпорних зидова, дубоко фундирање (GEO 5, RETWALL, ALLPILE). Стабилност падина и косина (SLIDE, SLOPEW). Напонско-деформацијска анализа у тлу (SETTLE 3D, PLAXIS, SIGMAW). Статистичка анализа пукотинских система, aнализа кинематских могућности појаве нестабилности на косинама у чврстим стенским масама (DIPS, SSWIN), стабилност косина у природним условима и након изведеног осигурања (ROCPLANE, SWEDGE). Анализа кинематских могућности појава нестабилних блокова у подземним просторијама, пре и након изведеног осигурања(UNWEDGE). Напонско-деформацијска анализа система стенска маса-објеката, пре и након изведеног осигурања (PHASE2). Екстраполација резултата испитивања физичко-механичких свостава узорака на стенски масив (РОЦЛАБ, РОЦДАТА).

Практична настава
Израда задатака, решавање практичних проблема применом савремених рачунарских програма

Литература:

  1. Упутства за коришћење савремених програма (Manuals)
  2. Одговарајући стандарди EUROCOD и EN
  3. Општа стручна литератур, саопштења са стручних скупова, конгреса, симпозијума
  4. Интернет литература

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелна демонстрација, консултације, решавање задатака применом рачунарских програма

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -