Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Области теоријске геофизике 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Области теоријске геофизике 1

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков, доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање и проналажење теоријских решења геофизичких проблема.

Исход предмета: Исход је савладавање поступака повезивања и корелације резултата теоријских истраживања са практичним проблемима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Постављање теоријских основа за решавање различитих проблема у геофизици. Геофизички синтетички модели. Поузданост, стабилност и грешка моделовања. Случајни процеси. Директно и инверзно моделовање. Проблеми регресије. Комплексна обрада сигнала. Филтрирање у геофизици. Успостављање функционалне везе између података различитих геофизичких истраживања. Решавање проблема из области теорије потенцијалних поља. Теоријске поставке геофизичких истраживања глобалних појава и процеса.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему.

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -