Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Области теоријске геофизике 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Области теоријске геофизике 2

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков, доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање и проналажење специфичних теоријских решења геофизичких проблема, везаних за тему докторске дисертације.

Исход предмета: Исход је савладавање специфичних поступака повезивања и корелације резултата теоријских истраживања са практичним проблемима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор специфичних теоријских геофизичких проблема, поступака и области примене, везаних за области којима се кандидати баве у дисертацијама. Постављање и развој теоријских основа за решавање специфичних геофизичких проблема. Анализа постојећих теоријских основа и адаптација за примену при решавању специфичних геофизичких проблема.

Практична настава
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији припреме за израду Докторске дисертације.

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -