Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, проф. др Владимир Симић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из домена разраде генетских модела изабраних типова лежишта минералних сировина. Допринос се огледа у проширивању знања из области генезе лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Овладавање специфичним знањима из области генетског моделирања изабраних типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Генетски модели у истраживању лежишта минералних сировина. Методе израде генетских модела. Анализа генетских модела следећих типова лежишта: стратиформна и алпинотипна лежишта хрома и лежишта платинске групе елемената, лежишта гранофилних елемената, пегматитска лежишта RE, порфирска лежишта бакра и молибдена, стратиформна седиментна лежишта бакра и немагматогена лежишта олова и цинка, изабрани типови хидротермалних, седиментних и метаморфних лежишта урана, модели вулканогено-седиментних лежишта масивних сулфида, скарновска лежишта металичних минералних сировина, модели лежишта злата Бонанца типа и епитермалне минерализације злата и сребра типа канадских кордиљера, модели дисиминираних лежишта злата, лежишта злата у метаморфним стенама, модели изабраних типова лежишта елемената, кристала, минерала и стена.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:

  1. Carr D., ed., 1994: Industrial minerals and rocks, 6th ed. Littleton, Colorado, 1196 pp.
  2. Roberts R.G. and Sheahan P.A., 1994: Ore Deposit Models. Geoscience. Canada, Reprint Series 3.
  3. Sheahan P.A., Cherry ME., 1993: Ore Deposit Models. Geoscience. Canada, Reprint Series 6.
  4. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -