Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Костић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Сагледавање савремених сазнања из нафтне геологије и њиховог значаја за истраживање. Упознавање са различитим аспектима и процесима постанка, миграције и акумулације нафте и гаса у седиментним басенима, као и неконвенционалним ресурсима.

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за обраду великог броја литературних података који се односе на проучавање нафтно-геолошких карактеристика седиментног басена. Оспособљавање за синтезу тих података и планирање самосталног истраживања одређеног подручја.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Савремена сазнања из геологије нафте, истраживања и оцене ресурса нафте и гаса. Матичне стене, резервоар стене, заштитне стене, замке и лежишта нафте и гаса. Процеси трансформације керогена у угљоводонике, примарна, секундарна и терцијарна миграција нафте и гаса. Промене угљоводоника током миграције и после акумулирања. Неконвенционални ресурси нафте и гаса. Седиментни басени и нафтно-гасни потенцијал. Савремена концепција и методе истраживања нафте и гаса. Карактеристике седиментних басена и нафтних и гасних поља у свету и код нас.

Практична настава
Идентификација и карактеризација дисперзне органске супстанце у матичним стенама за нафту и гас и уљним шејловима. Утврђивање степена зрелости органске супстанце : рефлексија витринита и други релевантни индикатори матурације. Анализа структурног стила басена и миграционих путева у њему.

Литература:

  1. Kostic, A., 2010: Termička evolucija organske supstance i modelovanje geneze nafte i gasa u Panonskom basenu (Srbija).- Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, "Planeta print", 150 str.
  2. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте.- РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  3. North, F.K., 1990: Petroleum Geology.- Unwin Hyman Inc., Winchester, Mass., 631 p.
  4. Публиковани радови из часописа са SCI листе који се тичу одабраних поглавља

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Савремене визуелне презентације и примери.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -