Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Моделовање басена у истраживању нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Моделовање басена у истраживању нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Анализа конседиментационе и геотермичке еволуције седиментног басена уз савладавање техника моделовања генерисања, миграције и акумулације угљоводоника и примену рачунара.

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за обраду података који се односе на еволуцију геотермичких, петрофизичких и матурационих карактеристика седимената и структурни стил басена. Оспособљавање за синтезу и интерпретацију релевантних података и самостално моделовање одређеног подручја.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Моделовање геолошких, геотермичких и геохемијских процеса током еволуције седиментног басена. Интегрална анализа басена, нумеричке симулације, оптимализација и калибрација модела. Реконструкција конседиментационе историје, декомпакцијa, инкорпорирање аналитичких података. Временско-температурни и кинетички модели генерисања нафте и гаса. Моделовање миграције и акумулације нафте и гаса.

Практична настава
Графичка и компјутерска израда модела конседиментационе и геотермичке историје. Израда модела матурације. Нумеричке и рачунарске симулације на специфичним примерима.

Литература:

  1. Allen, P.A. & Allen, J.R., 1990: Basin Analiysis: principles and applications.- Blackwell Scientific Publications, Oxford - London, 451 pp.
  2. Bjorlykke, K., 1989: Sedimentology and Petrolem Geology. - Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 363 pp.
  3. Welte, D.H., Horsfield, B. & Baker, D.R. (Eds.) 1997: Petroleum and Basin Evolution – Insights from Petroleum Geochemistry, Geology and Basin Modeling.- Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 535 pp.
  4. Публиковани радови из часописа са SCI листе који се тичу моделовања релевантних процеса

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Савремене визуелне презентације и примери.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -