Српски | English

Теренски или лабораторијски рад

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Теренски или лабораторијски рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Прикупљање узорака, геолошких информација о терену или експерименталних података кро примену различитих метода које су у вези са избором завршног рада у оквиру изабране области

Исход предмета: Кроз анализу добијених података, теренским или лабораториским самосталним радом кроз конкретне појединачне задатке студент реално сагледава проблематик везану за израду изабране научне области

Садржај предмета:

Практична настава
Самосталан практичан рад на прикупљању информација или примерака везаних за терен или прикупљање података, обрада података у лабораторији и приказ експерименталних истраживања у лабораторијским условима кроз методе специфичне за научну област везану за израду завршног рада

Литература:

  1. Сва расположива литература која омогућава квалитетан практични рад

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: самосталан студијски истраживачки рад студената на терену и у лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 100

Додатни услови оцењивања: -