Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-13

Кабинет:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Минералогија и парагенезе несиликата

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Минералогија и парагенезе несиликата

Предавачи: доц. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Унапређење и проширење сазнања из истраживачке делатности, које је базирано на примени нестандардних метода испитивања и примени нових техника мерења

Исход предмета: Стицање сазнања из истраживачке делатности и овладавање нестандардним методама испитивања рудних минерала

Садржај предмета:

Теоријска настава
Селекција и припрема узорака за оптичка и испитивања другим методама (испитивање инклузија). Мултиспектрално проучавање микроскопског лика рудних минерала у оптичкој минералогији. Морфологија кристала и међусобни односи на границама зрна различитих минерала. Замењивања. Издвајања. Ближњења. Појаве коломорфних структура и зона нарастања. Проучавање флуидних инклузија. Услови образовања руда и примена равнотеже фаза. Минералне парагенезе везане за магматске стене и жична лежишта. Минералне парагенезе везане за седиментне, вулканске и метаморфне стене и метеорите. Примена минералогије рудних минерала у технологији минерала.

Практична настава
Лабораторијске вежбе се изводе према приказаним наставним јединицама

Литература:

  1. Craig, J.R., Vaughan, D.J. – Ore microscopy and ore petrography – John Wiley and Sons, Inc, New York, 1981
  2. Pirard, E. 2004. Multispectral imaging of ore minerals in optical mineralogy – Mineral. Mag., v. 68(2), : 323-333
  3. S. S. Augustithis. 1995. Atlas of the Textural Patterns of Ore Minerals and Metallogenic Processes. New York: de Gruyter, 659pp
  4. научни радови са SCI листе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична, уз видео подршку и демонстрирање карактеристичних појава и односа рудних минерала. Израда једног семинарског рада и презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -