Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Минералогија и заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Минералогија и заштита животне средине

Предавачи: Маја Милошевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Одржање Земље у суочавању са насртајима технологије и популационе динамике зависи од наше способности да одржимо деликатну равнотежу између од људи промовисаних промена планете и опадања прага одрживости земљишта, вода, атмосфере и биолошког система. Будући да сви наведени амбијенти (ваздух, вода и земљишта) као елементи животног простора садрже и минерале, минералогија колико и друге појединачне науке заузима централно место у овом процесу. У овом предмету формулисан је скуп веза између одржања Земље и минералошке науке.

Исход предмета: Значај минерала за животну средину. Минерали су такође важни за настанак људских оболења. Због улоге минерала као драгоцених економских ресурса, последице рударских радова по животну средину спадају у овај домен. Нове поддисциплине, које се данас појављују, износе минералогију још ближе питањима одржања земље, посебно наука о интеракцији минерал-микроб и наноминералогија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Минерали у водама. Минерали у атмосфери. Атмосферска хемија и глобално загревање. Димензије честица и методе узорковања. Методе сепарације. Методе идентификације. Морфологија и димензије честица. Време задржавања у зони дисања. Минерали глина. Минерали опасни по здравље. Честице из индустријских постројења. Дисперсија у атмосфери. Лебдећи пепео. Састав и гранулација. Последице рударења. Стратегија ремедијације и улога минералогије.

Практична настава
Експерименталне вежбе. Идентификација (инфрацрвена спектроскопија, оптички и сканирајући електронски микрскоп) и одређивање гранулације лебдећег материјала. Статистичка обрада података.

Литература:

  1. EMU Notes in Mineralogy, Vol. 2 (2000): Environmental Mineralogy (D.J. Vaughan and R. Wogelius, eds., 434 pages)
  2. Poharc-Logar V.: Instrumentalna mineralogija, Уџбеник, РГФ
  3. 2.Guven N. & Pollastro R. M. Editors (1992): Clay-Water Interface and its Rheological Implication. The Clay Minerals Society, pp.244.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна предавања и вежбе су са пројекцијама. Експерименталне вежбе на лабораторијској опреми.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -