Српски | English

Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент по завршеном курсу добије знање из одређене области аналитичке хемије које му омогућава лакше решавање проблема из геологије.

Исход предмета: После завршеног курса студент би требало самостално да решава задате аналитичке проблеме из одабраног поглавља.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај теоријске наставе је у уској вези са одабраним поглављем.

Практична настава
Хемијске анализе које су увези са задатим проблемом у дисертацији.

Литература:

  1. D.A.Skoog, F.J.Holler,T.A.Nieman, Principles of instrumental analzsis, New York1998,
  2. C.Vandecasteele, C.B.Block, Modern Methods for Trace Element Determination,1997

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава). Практична настава (групне и индивидуалне вежбе)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -