Српски | English

Специјална поглавља из гемологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Специјална поглавља из гемологије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: У оквиру предмета Специјална поглавља из гемологије, студенти се детаљно упознају са одабраним поглављима исказаним у садржају.

Исход предмета: Савладавањем градива из овог предмета студенти се оспособљавају за решавање најсложених проблема из области гемологије, као и бављењем научно-истраживачким радом из гемологије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Математичко-геометријска анализа форми брушења. Савремене методе брушења јувелирног камења. Савремене методе проучавања јувелирног камења.

Практична настава
Предавања се одвијају по горе наведеним методским јединицама, а вежбе и студијски истраживачки рад прате предавања уз примену презентација и рачунарских програма за геометријску анализу форми брушења и савремених метода проучавања јувелирног камења.

Литература:

  1. Студент се упућује не већи број научних радова у иностраним научним часописима који третирају проблематику из гемологије

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања се одвијају по горе наведеним методским јединицама уз примену савремених рачунерских програма, као и примену Power Point презентација.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 60

Додатни услови оцењивања: -