Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање сазнања о геодинамичким условима који су довели до формирања различитих магматских провинција у карпато-балканско-динарском подручју.

Исход предмета: Разумевање везе између геодинамичког развоја карпато-балканско-динарског подручја и старости, просторног распореда и карактеристика присутних магматских формација.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ старости, просторног распореда, врста магматских продуката магматских формација карпатско-балканско-динаридског простора.

Практична настава
Израда семинара

Литература:

  1. Hilary Downes, Orlando Vaselli (1995) Neogene and related magmatism in the Carpatho–Pannonian region. Acta Vulcanologica, special issue, vol. 7 (2).
  2. Hilary Downes, Orlando Vaselli (2001): Tertiary magmatism in the Dinarides Balkan Peninsula. Acta Vulcanologica, special issue, 13/(1/2).
  3. Публиковани радови из часописа са SCI листе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у виду Power Point презентација и различитих видео апликација. Коришћење интернета. Консултације и дискусије. Израда и приказ семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -