Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геохемија седиментних стена

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Надоградња знања и вештина у области седиментологије-усмеравање на студијско изучавање специјалистичких геохемијских дисциплина неопходнiх за будући научно-истраживачки рад и израду докторске дисертације. Специјалистичке дисциплине се одабирају у договору наставника са ментором и докторантом у циљу стицања комплетнијег знања из области везаних за тумачење геохемијских процеса битних за формирање и еволуцију одређених седиментних формација.

Исход предмета: Зависно од образовног профила (подручја интересовања) студенти ће научити како се на основу геохемијског и изотопског састава седимената и седиментних стена интерпетирају порекло, старост и процеси формирања почев од површинског распадања и транспорта материјала до његовог депоновања и дијагенезе, као и начине на који те интерпретације могу да се користе за објашњења геохемијске еволуције басена и палеоклиматских промена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Геохемија карбонатних седимената. Геохемија кластичних седимената. Геохемија органске материје и седимената.Концептуални процеси: биогени и аутигени процеси; биогени флукс, аутигени флукс; карбонски циклус и климатски фактор. Концептуални модели: детритични принципи - идентификација извора (распадање/примарна стена), геохемијски транспорт, геохемијска средина, промене односа елемената у току седиментације, изотопи; Биогени принципи - идентификација извора органске материје, изотопи углљеника, биомаркери; Аутигени принципи - понашање микроелемената у различитим redox условима, зависност C-S односа, изотопи сумпора, дистрибуција Fe у маринским седиментима; Савремене аноксидационе средине.

Практична настава
Примери интерпретација старих и савремених седимената: геохемија кластичних, хемијских и органских седимената. Геохемијска анализа седиментних басена. Примена геохемијских принципа и техника у анализи решавању проблема генезе различитих типова седимената и седиментних стена.Од сваког студента сеочекује да уради два семинарска рада из подручја интересовања и сажету ппт презентацију која ће бити праћена дискусијом

Литература:

  1. Sageman, B. B. 2004. Geochemistry of Fine-grained Sediments and Sedimentary rocks, In: Sediments, Diagenesis, and Sedimentary rocks (eds: MacKenzie, F.), Treatise on Geochemistry, vol.7, Elsvier Publication, New York, 115-158
  2. Miller, Ј. 1988: Cathodoluminiscence microscopy. In: M.Tucker ed.: Techniques in sedimnetology, Blackwell.
  3. David J. Burdige, 2006. Geochemistry of Marine Sediments, Princeton University Press, 630 pp
  4. J.W. Morse, F.T. Mackenzie: 1990. Geochemistry of Sedimentary Carbonates.Elsevier, 707 pp
  5. G.Faure (1986): Principles of isotope geology. John Wiley & sons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања у облику ппт-презентација. Примери геохемијске интерпретације старих и савремених седимената: кластични, хемијски и органски. Методе геохемијске анализе седиментних басена. Примена геохемијских принципа и техника у анализи решавању проблема генезе различитих типова седимената и седиментних стена.Од сваког студента сеочекује да уради два семинарска рада из подручја интересовања и сажету ппт презентацију која ће бити праћена дискусијом

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -