Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Палеонтологија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Палеонтологија - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић, проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања о одабраној групи фосилних макроорганизама. Савладати теоретска и аналитичка знања најновијих резултата и умећа одређивања макрофосила у сврху интерпретирања биостратиграфских, палеоеколошких и палеогеографских закључака.

Исход предмета: По завршетку курса студент је способан да самостално идентификује и опише различите таксоне одређене групе, као и да их стратиграфски рашчлањује.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживања макрофосила палеозојских, мезозојских, неогених и квартарних седимента Србије и суседних земаља. Значајни макрофосили за палеозојске, мезозојске, неогене и квартарне седименте Србије. Осврт на морфологију њихових скелета, еволутивне низове и биостратиграфски значајне врсте. Палеоеколошки односи значајних заједница у фосилним екосистемима. Степен истражености појединих група макрофосила.

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци. Проучавање одговарајуће литературе. Самостално закључивање о стратиграфским и палеоеколошким особинама проучаване групе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -